صنایع بسته بندی پارس پینووا
 تولیدکننده انواع پریفرم،بطریهای
 غذایی و پیتوکس