3.50.5

گالن

دهانه(mm)وزن(gr)حجم(lit)جنس503305پلی اتیلن

بیشتر
4.6.40

درب

مشخصات محصولجنسدهانه (mm)وزن (gr)تعداد رزوهپلی اتی...

بیشتر
4.9.48

درب

جنسدهانه ( mm)وزن (gr)تعداد رزوهپلی اتیلن 489...

بیشتر
کد محصول 2.28.1500

بطری

جدول مشخصاتدهانه(mm)وزن(gr)حجم(cc)رنگقیمت(ریال)283...

بیشتر
کد محصول 4.17.50

درب

وزن(gr)جنسدهانه(mm)رنگ17پلی اتیلن50 پلمپ دارتمامی...

بیشتر
کد محصول 3.50.20

گالن

جدول مشخصاتوزن(gr)حجم(lit)دهانه(mm)رنگجنستمامی اوز...

بیشتر
کد محصول 1.45.85

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.40.50

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.38.36

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.38.30

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.38.26

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.38.20

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.38.16

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.30.28

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.30.24 shortneck

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.30.15

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.30.12 short neck

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.28.45

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول (2) 1.28.42

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول (1) 1.28.42

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.28.38

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.28.31

پریفرم

جدول مشخصاتجدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ار...

بیشتر
کد محصول 1.28.28

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر
کد محصول 1.28.22

پریفرم

جدول مشخصات وزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع...

بیشتر
کد محصول 1.28.17

پریفرم

جدول مشخصاتوزن(g)استاندارد گلویی (mm)ارتفاع گلویی(...

بیشتر