آنچه انجام می دهیم

خدمات برای شما

تولید انواع گالن

تولید گالن های پلی اتیلن در وز...

تولید انواع پریفرم

تولید انواع پریفرم در تنوع رنگ...